TIN TỨC

VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ THUẾ TRONG NỀN TÀI CHÍNH CÔNG

VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ THUẾ TRONG NỀN TÀI CHÍNH CÔNG

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Theo đó, Luật quản lý thuế đã được ban hành và điều chỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần chặn đứng đà giảm sút của quy mô thu ngân sách so...

                               

TÀI LIỆU

Vốn, tài sản và mô hình quản trị của doanh nghiệp

05 Tháng 1 2020
Vốn, tài sản và mô hình quản trị của doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật, vốn của doanh nghiệp bao gồm vốn pháp định và vốn điều lệ. Vốn pháp định được hiểu là số vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Nhưng đó chỉ là cách hiểu dựa theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật công ty năm 1990, tức những luật đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật đầu tư năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017) đều không giải thích, thậm chí...

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành