Thông tin nhằm sử dụng trong quá trình phân tích chính sách được khai thác, xử lý nhằm có được nguồn tin chính xác và kịp thời. Tuy vậy, khi thu thập thông tin phục vụ nhu cầu quản lý, xây dựng chính sách, các đại biểu dân cử còn phải thu thập thông tin đối với các đối tường và môi trường cụ thể nhằm kịp thời điều chỉnh và thúc đẩy việc đề xuất các quyết định chính sách tiếp sau. Tiếp đó, các quyết định sau này cũng lại theo một quy trình thu thập, xử lý…
Hoạt động giám sát của cơ quan lập pháp là sự tương tác giữa các cơ quan nắm giữ quyền lực Nhà nước hướng đến mục tiêu ngăn ngừa các hành vi lạm dụng quyền từ phía đối tượng bị giám sát, đảm bảo cho các đối tượng bị giám sát vận hành theo đúng quỹ đạo mà chủ thể giám sát mong muốn, thông qua đó, trật tư pháp luật được tôn trọng, pháp chế được bảo đảm. Tùy theo hình thức chính thể mỗi quốc gia sẽ có một chủ thuyết giám sát của cơ quan lập pháp…
Trong tất cả các quốc gia theo chủ nghĩa lập hiến, dù bộ máy nhà nước được tổ chức theo mô hình nào, cộng hòa đại nghị, cộng hòa tổng thống, quân chủ lập hiến hay công hòa xã hội chủ nghĩa, thì cơ quan đại biểu cao nhất của mỗi quốc gia do nhân dân trực tiếp bầu ra (nghị viện, Quốc hội) luôn được xác định là cơ quan lập pháp. Ở các mức độ khác nhau, cơ quan này, đều có các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của…
Kỹ năng phân tích chi phí - lợi ích được một kỹ sư người Pháp là Jules Depuit nêu ra từ giữa thế kỷ 19 và cho tới nay được nhiều nước sử dụng để thực hiện đánh giá các đề xuất xây dựng chính sách công. Có thể nói, đây là một kỹ năng nhằm phân tích tính hiệu quả chi phí đối với các phương án chính sách khác nhau với mục đích nhằm xác định tính hiệu quả giữa lợi ích thu được do tác động của chính sách công và chi phí đã bỏ ra. Theo…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành