Thứ năm, 29 Tháng 3 2018 09:18

Ý nghĩa của việc giám sát hành chính

Sự ra đời và phát triển của nhà nước hành chính là một đặc trưng rõ rệt của quá trình phát triển xã hội trong thế kỷ 20. Đặc trưng ấy thể hiện ở chỗ các việc làm công công tăng lên, chức năng của chính phủ được mở rộng hơn, quyền lực hành chính cũng mở rộng theo. Trong tình hình đó, làm thế nào để bảo đảm tính hợp pháp và hợp lý của hành chính công là một thách thức lớn. Tăng cường giám sát hành chính đã trở thành biện pháp quan trọng để bảo đảm…
1. Người lãnh đạo hành chính phải có tố chất cao và chuyên nghiệp hóa Người lãnh đạo hành chính phải có tố chất (tố chất của người lãnh đạo hành chính) Mục tiêu của cải cách chế độ nhân sự ở Trung Quốc là vận dụng cơ chế cạnh tranh, khích lệ và giám sát, hoàn thiện chế độ công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý hành chính Nhà nước chuyên nghiệp hóa, có tố chất cao. Đó là một yêu cầu mang tính thời đại đối với những người lãnh đạo hành chính của thế…
Sau năm 1954, nước ta tạm thời chia thành hai miền, miền Bắc hoàn toàn độc lập, miền Nam còn chịu sự chiếm đóng của chính quyền Sài Gòn có sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Nhiệm vụ trong thời kỳ này là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà. Về giáo dục, thời kỳ bấy giờ miền Bắc tồn tại song song hai hệ thống: hệ thống giáo dục vùng tự do và vùng mới giảiphóng (hệ…
Khoa học giáo dục được hiểu một cách cô đọng là khoa học về giáo dục con người, nói cách khác là khoa học nghiên cứu về giáo dục. Khoa học giáo dục nghiên cứu các lĩnh vực giáo dục khác nhau, từ giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường (giáo dục xã hội), giáo dục ở các cấp độ, trình độ khác nhau: giáo dục chuyên nghiệp, kỹ thuật, giáo dục đại học theo những mục tiêu đa dạng, phản ảnh nhu cầu và lợi ích từ nhiều phía.…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành