Hợp tác quốc tế là xu hướng tất yếu trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm phi truyền thống do đặc tính xuyên quốc gia của các loại tội phạm này. Trong sự hợp tác đó, nền tảng cơ bản đầu tiên là sự thống nhất giữa các quốc gia về những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm. Để đi đến sự thống nhất đó, cộng đồng quốc tế đã xây dựng được một số chuẩn mực chung là các công ước quốc tế về một số tội phạm phi truyền thống phổ…
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định các biện pháp phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giáo dục và giá dịch vụ đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương; đồng thời có trách nhiệm giám sát hoạt động giáo dục tại địa phương. Xin tải về tệp đính kèm để xem toàn văn tập san.
Phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng nhân nhân. Hội đồng nhân dân ban hành và giám sát  thực hiện chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với mục đích hỗ trợ đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, Ban Công tác đại biểu chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử xây dựng tập san: “Hội đồng nhân dân với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”, cung cấp kiến thức và kỹ…
Bảo vệ môi trường, có thể được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm biện pháp chính trị, biện pháp tuyên truyền giáo dục, biện pháp kinh tế, biện pháp khoa học công nghệ và biện pháp pháp lý. Trong điều kiện của Việt Nam, tuyên truyền giáo dục là biện pháp áp dụng tương đối có hiệu quả khi mà nhận thức của đa phần người dân về vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường còn rất hạn chế. Muốn có những hành vi tác động có lợi cho môi trường, trước hết cần phải…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành