Theo pháp luật của Việt Nam, công dân Việt Nam (một người hoặc nhóm người) chỉ có một số quyền hạn chế của chủ sở hữu, phần quyền còn lại thuộc về các cơ quan nhà nước khác nhau (theo cơ chế phân cấp trong bộ máy quản lý nhà nước), sở hữu toàn dân về đất đai bao gồm hai lớp quyền: quyền tối thượng của Nhà nước trong quyết định giao đất cho ai, thu hồi đất của ai - tức là quyết định ai được tham gia vào hệ thống các chủ…
Ngay từ khi mới ra đời (năm 1945), Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai phù hợp với từng giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước. Đặc biệt thể hiện rõ nét nhất là từ sau thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay), Nhà nước đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai đáp ứng các yêu cầu quản lý và sử dụng đất trong cơ chế thị trường. Hệ thống pháp luật trong lĩnh vực đất đai đã…
Thứ ba, 26 Tháng 2 2019 08:32

Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Việc tổng kết những bài học kinh nghiệm thành công và thất bại điển hình liên quan tới quá trình triển khai sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước nói chung cũng như cổ phần hóa nói riêng ở nước ta trở nên hết sức cần thiết và cấp bách hơn bao giở hết trong bối cảnh đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (đặc biệt là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước hiện nay), đồng thởi, nhiệm vụ quan trọng này cũng đã được khẳng định rõ trong Nghị quyết Hội…
Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) nhận thức về vị trí và vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 18- 12-1986). Theo đó, thực hiện đẩy mạnh kinh tế xã hội chủ nghĩa với mục tiêu phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể trên ba mặt sở hữu, quản lý, phân phối. Tuy nhiên, trên thực tế, vai trò chủ đạo của…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành