Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 14:31

Thị trường trái phiếu - cổ phiếu

Thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu bao gồm hai thị trường cổ phiếu niêm yết (HSX và HNX), thị trường cổ phiếu các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM), cũng như triển vọng cho các thị trường này trong thời gian tới. Đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam, cần sử dụng nhiều yếu tố định lượng áp dụng tại các nghiên cứu quốc tế như phương pháp xác định giá trị chịu rủi ro của thị trường chứng khoán (VAR), bản đồ nhiệt (Heatmap) phản ánh mức độ rủi ro hiện tại dựa…
Hành chính công là hoạt động quản lý của chính phủ với công việc chung của xã hội. Nhiệm vụ của nó là hữu hiệu hóa chính phủ và bộ máy chính quyền các cấp nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, bảo đảm sự bình yên, phát triển của xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân. Hành chính công nhằm thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản đó là tư vấn chính sách nhằm đưa ra những chính sách phát triển quốc gia phù hợp trong từng thời kỳ, và triển khai các…
I. Chủ thể và đối tượng của hành chính công Chính phủ là gì? Có ba cách hiểu về chính phủ. Cách hiểu thứ nhất cho rằng chính phủ là tên gọi chung của các cơ quan quyền lực nhà nước, bao gồm cơ quan lập pháp, cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp. Cách hiểu này đồng hóa khái niệm chính phủ với khái niệm nhà nước. Cách hiểu thứ hai cho rằng chính phủ bao gồm các cơ quan hành chính và các cơ quan độc lập, có quyền hành chính nhất định được thành lập theo…
1.Hệ thống luật pháp, chính sách về bảo vệ môi trường Tài nguyên môi trường có vai trò thiết yếu đối với con người. Trong hơn 302 năm thực hiện đường lối đổi mới để quản lý và khai thác tài nguyên môi trường một cách hiệu quả, bền vững Đảng và Nhà nước luôn hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật hiện nay vẫn còn nhiều bất cập cần phải được nghiên cứu để hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển. - Thứ nhất, hệ…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành