Bảo vệ môi trường, có thể được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm biện pháp chính trị, biện pháp tuyên truyền giáo dục, biện pháp kinh tế, biện pháp khoa học công nghệ và biện pháp pháp lý. Trong điều kiện của Việt Nam, tuyên truyền giáo dục là biện pháp áp dụng tương đối có hiệu quả khi mà nhận thức của đa phần người dân về vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường còn rất hạn chế. Muốn có những hành vi tác động có lợi cho môi trường, trước hết cần phải…
Hiện nay, giải quyết bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra được thực hiện thông qua phương thức tự thỏa thuận của các bên, trọng tài hoặc khởi kiện tại Tòa án. Trong đó, khởi kiện tại Tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp được hình thành từ lâu đời trong thực tiễn tố tụng dân sự. Ở Việt Nam cũng vậy, cùng với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khi các tranh chấp dân sự phát sinh với số lượng ngày càng lớn…
Các chính sách hợp lý hóa công nghiệp thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1950 đến năm 1955 của Nhật Bản mang tính then chốt thông qua hệ thống sản xuất ưu tiên (Keisha Seisan Hoshiki) - trước khi thực hiện đường lối Dodge và chính sách điều chỉnh sự vận động của giá cả, năng suất lao động và khả năng lợi nhuận của các ngành công nghiệp này sau khi hoàn thành đường lối Dodge. Thông qua các công ty thuộc ngành công nghiệp đã duy trì sự độc lập của mình với…
Để xây dựng và áp dụng các biện pháp đồng bộ nhằm bảo đảm hiệu lực và hiệu quả thi hành pháp luật về môi trường cần có nhiều biện pháp bảo vệ môi trường. Trong đó, pháp luật được xem như biện pháp bảo đảm hữu hiệu. Nếu không áp dụng tốt pháp luật, biện pháp chính trị chỉ dừng lại các “tuyên ngôn giấy” về môi trường. Khi việc tuyên truyền không làm thay đổi nhận thức của mọi người, cần phải áp dụng chế tài để mang tính răn đe. Nếu không áp dụng tốt pháp luật,…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành