Thứ hai, 16 Tháng 10 2017 09:32

Giới thiệu tổng quan về thực trạng chính sách bình đẳng giới ở Việt Nam

1. Quan điểm về chính sách bình đẳng giới

Vấn đề giới và chính sách bình đẳng giới được Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm ngay trong Cương lĩnh đầu tiên năm 1930. Sau đó là Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng như Hiến pháp các năm 1959, 1980, 1992 (bổ sung và sửa đổi năm 2001) đã ghi rõ quyền bình đẳng nam - nữ là quyền cơ bản của mọi công dân. Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 7-6-1984 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa V) “Về một số Vấn đề cấp bách trong công tác cán bộ nữ”; ngày 29-9-1993 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) “Về thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị “Đổi mới tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới”- Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 16-5-1994 của Ban Bí thư “Về một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới” đều  tiếp tục khẳng định quan điểm giải phóng phụ nữ theo nguyên tắc bình đẳng giới.

Tiếp đến là, các nghị quyết liên quan đến giới và chính sách về bình đẳng giới cũng được Đảng và Nhà nước ban hành như: Nghị quyết số 1 ngày 24-12-1984 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) “Về việc phát huy vai trò và năng lực của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” đưa ra chủ trương phát huy vai trò của phụ nữ trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Nghị quyết này đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, ví dụ: Hội đồng nhân dân các cấp phải có ít nhất 1/3 đại biểu là nữ...; Nghị quyết  ngày 10-1-1967 của Ban Bí thư Trung ương (khóa III) “Về một số vấn đề về tổ chức lãnh đạo công tác phụ vận”, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ như phân bố, sử dụng hợp lý sức lao động phụ nữ trong nông nghiệp, hướng dẫn thực hiện quyết định của chính phủ về sử dụng lao động phụ nữ trong công nghiệp; Nghị quyết ngày 10-1-1967 của Ban Bí thư (khóa III) “Về công tác cán bộ nữ”; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 12-7-1993 của Bộ Chính trị (khoá VII) “Về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới” nhấn mạnh việc xây dựng và sửa đổi, hoàn chỉnh các pháp luật, chính sách xã hội có liên quan đến phụ nữ và lao động nữ... Đặc biệt là, quyết số 11-NQ/TW, ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước”, trong đó chỉ rõ: “Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng”; đồng thời xác định: “Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ”.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 183 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành