Thứ năm, 19 Tháng 10 2017 09:42

Những vấn đề đang đặt ra trong việc thực hiện chính sách về bình đẳng giới

Giới và thực hiện chính sách về bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước. Nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn của các chính sách về bình đẳng giới là rất cần thiết, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và năng lực quản lý của Nhà nước về giới, bình đẳng giới. Quan điểm kinh điển của Mác - Lênin, Hồ Chí Minh và quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về giới, chính sách công bằng, bình đẳng giới trong hệ thông chính trị và trong xã hội nói chung sẽ đem lại cơ sở lý luận thỏa đáng cho việc tìm kiếm các bằng chứng của việc hoạch định và thực thi các chính sách về bình đẳng giới của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành. Đặc biệt là, hướng tới việc đưa ra những đề xuất chính sách nhằm điều chỉnh hoặc thay đổi các cơ chế, thể chế, tăng cường vai trò, năng lực lãnh đạo, quản lý của phụ nữ

Trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, bên cạnh những cơ hội, điều kiện thuận lợi, còn nhiều vấn đề đang đặt ra đối với việc thực hiện chính sách bình đẳng giới cần được quan tâm nghiên cứu và giải quyết  như:

Thứ nhất, việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện dân chủ hóa trong thực hiện chính sách về bình đẳng giới đang đặt ra như là một trong những vấn đề cấp bách, cần được tiếp tục đổi mới. Các chính sách cụ thể về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển đối với cán bộ nữ, đặc biệt đối với cán bộ nữ là trí thức công nhân, người dân tộc thiểu số, tôn giáo cũng như chính sách đặc thù đối với cán bộ nữ công tác ở vùng cao vùng sâu, biên giới, hải đảo, cán bộ nữ đi học có con nhỏ đều chưa có hoặc có nhưng thực hiện chưa hiệu quả. Quan điểm “Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu câu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng”, mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ nữ đến năm 2020 và các nhiệm vụ công tác cán bộ nữ mà Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra chưa có sự chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt của các cấp ủy Đảng ở nhiều địa phương, bộ, ngành. Trên thực tế, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, chủ yếu mối được quán triệt tại các hội nghị cấp ủy, một số nơi phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng trên các bản tin của cấp ủy, nhiều chi bộ, đảng bộ, nhất là ở cấp cơ sở chưa phổ biến quán triệt nghị quyết này.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 65 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành