Thứ bảy, 21 Tháng 10 2017 09:47

Cơ sở pháp lý phân cấp quản lý về bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Pn cấp quản lý nhà nước về bảo v môi trường ti Việt Nam bắt đầu được đề cập từ năm 1993 khi Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 27-12-1993 là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất của Nhà nước Việt Nam về vấn đề bảo vệ môi trường (hiện nay được thay thế bởi Luật bảo vệ môi trường năm 2014). Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của việc hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, trải qua hơn 30 năm đổi mi, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều quan điểm, ban hành các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, trong đó có đề cập đến việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về môi trường.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 320 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành