Chủ nhật, 22 Tháng 10 2017 09:50

Tổng quan về hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

1. Khái niệm hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường:

Khái niệm hiệu lực, hiệu lực quản lý nhà nước đã được sử dụng nhiều trong các văn bản và các công trình nghiên cứu khoa học ở nước ta. Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12-1986) khẳng định: “Tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước là công tác cấp bách, là điều kiện tất yếu bảo đảm huy động lực lượng to lớn của quần chúng nhân dân để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân”. Trong văn kiện của các đại hội tiếp theo cũng đều sử dụng khái niệm này. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4-2001) nêu rõ: “Tăng cường hiệu lực của các công cụ, chính sách quản lý vĩ mô, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật”. Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chỉ rõ phương hướng: “Tăng cường hiệu lực và hiệu quả các hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp”, “Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính cong, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội”... . Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhấn mạnh: “Đổi mới, nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước phù hợp vối yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...”.

Mặc dù vậy, cho đến nay vẫn chưa có sự lý giải một cách cặn kẽ và khoa học về các khái niệm này. Để làm rõ nội dung của khái niệm “hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường” cần phải đi từ khái niệm “hiệu lực”, “hiệu lực quản lý nhà nước” và trong một chừng mực nhất định cần phải xem xét cả khái niệm “hiệu quả” và “hiệu quả quản lý nhà nước”.

- Khái niệm hiệu lực:

Theo Từ điển Tiếng Việt “hiệu lực” có thể hiểu theo hai nghĩa:

Thứ nhất, hiệu lực có nghĩa là “tác dụng thực tế, đúng như yêu cầu”. Ví dụ: hiệu lực của thuốc ngủ, uống thuốc ngủ sẽ buồn ngủ. Hiệu lực của thuốc trừ sâu, khi phun thuốc thì sâu chết. Hiệu lực của một mệnh lệnh, khi công bố, mọi người phải thực hiện...

Thứ hai, hiệu lực là “giá trị thi hành”. Chẳng hạn: Đạo luật này có hiệu lực, Hiệp ước này có hiệu lực từ ngày ký.

Trong Từ điển Luật học, “hiệu lực” được hiểu là “hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. Khái niệm “hiệu lực” trong luật học còn được xem xét ở những điều kiện thời gian và không gian nhất định. Ví dụ: Hiệu lực hồi tố, tức là hiệu lực áp dụng văn bản pháp luật để điều chỉnh một quan hệ nhất định đã xảy ra trước khi văn bản được ban hành. Hiệu lực theo thời gian, tức là giới hạn hiệu lực về mặt thời gian của văn bản quy phạm pháp luật đối với các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật đó điều chỉnh. Hiệu lực thi hành, tức là hiệu lực ở thời điểm các chủ thể quan hệ pháp luật có nghĩa vụ thực hiện các quy định của pháp luật. Hiệu lực trong không gian, tức là phạm vi có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật về mặt lãnh thổ.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 204 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành