Thứ tư, 25 Tháng 10 2017 09:58

Một số vấn đề về kết cấu hạ tầng kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội

1. Khái niệm kết cấu hạ tầng

“Kết cấu hạ tầng” là thuật ngữ nguyên nghĩa tiếng nước ngoài được du nhập vào nước ta. Nếu tra cứu các từ điển tiếng Anh hay tiếng Pháp, ta đều thấy từ của nó được viết là “Infrastructure”. Theo nghĩa gốc Latinh từ này gồm 2 thành tố: “Infra” có nghĩa là ở dưới, hạ tầng, tầng dưới và “structure” có nghĩa là kết cấu, cấu trúc, kiến trúc, công trình xây dựng, công trình kiến trúc.

Như vậy, cách dịch sát nghĩa nhất của từ “Infrastructure” sang tiếng Việt là “kết cấu hạ tầng” như đã thể hiện trong rất nhiều văn bản pháp lý.

Tuy hiện nay việc sử dụng thuật ngữ này ở nước ta vẫn chưa nhất quán, song qua tìm hiểu một số định nghĩa đã được đưa ra, có thể hiểu khái niệm kết cấu hạ tầng như sau: “Kết cấu hạ tầng là tổng thể các ngành kinh tế (hay các công trình kỹ thuật), những điều kiện tạo ra, phục vụ cho việc phân bố và hoạt động của các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp (hay của những xí nghiệp riêng biệt của các ngành sản xuất ấy), đồng thời cũng phục vụ cho việc phân bố và sinh sống của dân cư. Đó là vận tải, bưu điện, công trình đường sá, cầu cống, cảng sông và cảng biển, kho tàng, cơ sở năng lượng, hệ thống tưới tiêu, phát triển giáo dục chung và giáo dục nghề nghiệp, khoa học, các khu vực dịch vụ, bảo vệ sức khoẻ…..”

Kết cấu hạ tầng là một hệ thống phức tạp, nội dung khá rộng, nên có rất nhiều cách phân loại. Nhưng nhìn chung, thường được chia thành hai bộ phận lớn: kết cấu hạ tầng kinh tế (còn gọi là kết cấu hạ tầng sản xuất, hay kết cấu hạ tầng kỹ thuật) và kết cấu hạ tầng xã hội.

- Kết cấu hạ tầng kinh tế (hay kết cấu hạ tầng sản xuất kỹ thuật)  xuyên suốt những ngành phục vụ trực tiếp cho sản xuất, gồm trang thiết bị về kĩ thuật, phương tiện xây dựng, giao thông công chính, vận tải, thông tin, hệ thống cung cấp năng lượng, kho bãi, cấp nước, thoát nước, các kho bảo quản, chế biến, dịch vụ, phương tiện lưu thông vận tải hàng hóa.

 - Kết cấu hạ tầng xã hội “bao gồm các ngành đảm bảo điều kiện chung cho con người. Đó là các phương tiện, thiết bị phục vụ tiêu dùng, sinh hoạt làm thoả mãn nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của mọi tầng lớp dân cư như nhà ở, hệ thống các cơ quan văn hoá, giáo dục, y tế, các cơ sở dịch vụ công cộng... Đó cũng chính là việc phục vụ cho quá trình sản xuất và tái sản xuất sức lao động của xã hội nói chung và của bản thân mỗi người lao động nói riêng.”

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 176 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành