Thứ sáu, 24 Tháng 11 2017 14:03

Kiến nghị giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường

Hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường không chỉ phụ thuộc vào các quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vào hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về môi trường các cấp, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư. Vì vậy, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường cần thiết phải xây dựng và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của toàn xã hội.

Đầu tiên cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong các cấp lãnh đạo. Hiện nay, các chính sách kinh tế và chính sách môi trường chưa hoàn toàn gắn kết với nhau. Các nhà hoạch định chính sách thường chưa nhận thức đầy đủ về sự cần thiết của việc gắn kết các cân nhắc về môi trường vào các chính sách phát triển kinh tế. Trong khi đó, các nhà quản lý môi trường lại thường bị đứng ngoài quá trình xây dựng các chính sách phát triển đó. Do vậy, cần phải thay đổi tư duy của các cấp lãnh đạo, quản lý về vấn đề này. Để làm được điều đó cần phải tổ chức các lớp tập huấn về phát triển bền vững, về mối quan hệ giữa môi trường và phát triển cho các nhà lãnh đạo các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó cần nghiên cứu và ban hành cơ chế nhằm giải quyết các mâu thuẫn giữa các ngành với nhau và giữa các ngành với địa phương để đảm bảo kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố chính, đó là: sự điều chỉnh của Nhà nước bằng các công cụ luật pháp, sự điều chỉnh của nền kinh tế thị trường bằng các quy luật của thị trường và sự điều chỉnh của cộng đồng thông qua giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Cùng với việc phải làm thay đổi tư duy của các cấp lãnh đạo, quản lý về bảo vệ môi trường, cần phải có những điều khoản quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cấp lãnh đạo. Chẳng hạn, cần có quy định lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các bộ, ngành phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương, bộ, ngành mình mà không có biện pháp kịp thời xử lý. Phải đưa vấn đề chỉ đạo, điều hành thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường thành một trong những chỉ tiêu trong công tác thi đua, khen thưởng, đề bạt cán bộ lãnh đạo thuộc các bộ, ngành, địa phương.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 125 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành