Thứ bảy, 25 Tháng 11 2017 14:11

Một số góp ý về quản lý môi trường Việt Nam hiện nay

  1. 1.Hệ thống luật pháp, chính sách về bảo vệ môi trường

Tài nguyên môi trường có vai trò thiết yếu đối với con người. Trong hơn 302 năm thực hiện đường lối đổi mới để quản lý và khai thác tài nguyên môi trường một cách hiệu quả, bền vững Đảng và Nhà nước luôn hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật hiện nay vẫn còn nhiều bất cập cần phải được nghiên cứu để hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Thứ nhất, hệ thống chính sách pháp luật hiện hành chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, chồng chéo và mâu thuẫn nhau.

Giữa Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Luật Đầu tư có sự không thống nhất. Chẳng hạn, theo Điều 22, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, mục 4 quy định các dự án đầu tư chỉ được phê duyệt, cấp phép đầu tư, xây dựng sau khi có báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cấp giấy xác nhận. Trong khi đó, Luật Đầu tư năm 2014 chỉ quy định các dự án phải đăng ký đầu tư có nội dung về cam kết bảo vệ môi trường và các dự án phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư có nội dung về giải pháp bảo vệ môi trường. Các quy định này không nêu rõ mức độ chi tiết, cụ thể của cam kết hoặc giải pháp bảo vệ môi trường, đặc biệt là không có yêu cầu cần phải đánh giá tác động môi trường. Giữa Luật Bảo vệ môi trường và Luật Xây dựng cũng có sự chưa thông nhất. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của mình (trừ các dự án liên tỉnh, liên ngành). Trong khi đó, Luật Xây dựng năm 2014, quy định các dự án sử dụng nguồn vốn hỗn hợp, không phải là vốn của ngân sách nhà nước, thì các chủ đầu tư sẽ tự tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư. Việc quy định về phí và lệ phí cũng có sự mâu thuẫn nhau., với mức quy định 50% tổng thu từ phí bảo vệ môi trường được trích vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Trong khi đó, Pháp lệnh về phí và lệ phí năm 2001 lại quy định nguồn thu từ phí và lệ phí về cơ bản được giữ lại cho ngân sách địa phương sử dụng.

- Thứ hai, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường chưa đầy đủ, thiếu cụ thể. Luật bảo vệ môi trường Việt Nam chưa quan tâm đúng mức tới môi trường nhân tạo, môi trường lao động, tới việc xây dựng các luật về bảo vệ một số yếu tố môi trường cụ thể. Việc cụ thể hóa điều luật quy định trách nhiệm đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường, vấn đề bồi thường thiệt hại khi gây tổn thất cho môi trường vẫn còn bị bỏ trống. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 không có hướng dẫn xử lý trường hợp những cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường nhưng không thực hiện mà vẫn đang hoạt động. Điều này cũng làm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh “coi thường pháp luật”. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng chưa đầy đủ. Nghị định này đã bỏ qua rất nhiều các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Ví dụ: các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường biển; bảo vệ môi trường nơi công cộng; khu đô thị; khu dân cư; các hành vi vi phạm các quy định về nộp phí bảo vệ môi trường; vi phạm các quy định về thực hiện dân chủ cơ sở về bảo vệ môi trường. Khung và mức phạt cho từng hành vi vi phạm cũng thiếu cụ thể, gây khó khăn cho thực hiện trên thực tế.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 281 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành