Chủ nhật, 26 Tháng 11 2017 14:28

Nội dung cơ bản của khoa học hành chính công

Hành chính công là hoạt động quản lý của chính phủ với công việc chung của xã hội. Nhiệm vụ của nó là hữu hiệu hóa chính phủ và bộ máy chính quyền các cấp nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, bảo đảm sự bình yên, phát triển của xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Hành chính công nhằm thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản đó là tư vấn chính sách nhằm đưa ra những chính sách phát triển quốc gia phù hợp trong từng thời kỳ, và triển khai các hoạt động cụ thể biến chính sách trên giấy đó thành các hoạt động cụ thể phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng. Từ đó có thể nhận thấy rằng hành chính công chú trọng tới tổ chức và và hoạt động của hệ thống cơ quan hành pháp, chú trọng tới hiệu quả hoạt động và quản lý của nhóm các cơ quan này. Bên cạnh đó, hành chính công còn được hiểu là công cụ nhằm bảo vệ việc thực hiện hiến pháp, pháp luật biến các chủ trương chính sách, pháp luật thành các sản phẩm hữu dụng cho xã hội. Ngoài ra, hành chính công dưới giác độ khác còn được xem là tổng thể các hoạt động theo đó pháp luật được thực hiện và đi vào đời sống xã hội thông qua việc đưa các văn bản pháp luật của Nhà nước thành các sản phẩm cụ thể và đưa vào đời sống xã hội một cách hiệu quả nhất.

Nội dung của hành chính công bao gồm: việc xây dựng bộ máy hành chính và đội ngũ cán bộ quản lý hành chính, việc thành lập, cải tiến cơ cấu bộ máy, cải tiến chế độ làm việc, hoàn thiện các quan hệ làm việc giữa các cơ quan nhà nước. việc hoạch định và thực hiện chính sách, quản lý nhân sự, quản lý tài chính công, quản lý chính quyền địa phương, quản lý hiệu quả chính phủ, trong đó việc hoạch định chính sách và luật pháp là vô cùng quan trọng. Hoạch định chính sách và luật pháp bao gồm việc phân tích chính sách, phê duyệt chính sách, soạn thảo dự luật, thẩm định và phê duyệt dự luật trước khi trình Quốc hội thông qua. Việc hoạch định chính sách là một khâu rất quan trọng, sao cho chính sách phải có tính khả thi, thiết thực và đi vào đời sống.

Chính sách phải mang lại lợi ích cho tuyệt đại đa số nhân dân, nhất là lợi ích căn bản và lợi ích lâu dài, phải phù hợp với quy luật phát triển của xã hội và có tính khả thi. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện điều gì không phù hợp thì phải điều chỉnh. Nếu chính sách sai thì phải đình chỉ, thay chính sách khác.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 77 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành