Thứ hai, 22 Tháng 1 2018 12:07

Xây dựng doanh nghiệp học tập

Xây dựng một doanh nghiệp “học tập” và “đổi mới”

Doanh nghiệp với tư cách là hạt nhân, là tế bào của nền kinh tế, với yêu cầu thúc đẩy học tập và đổi mới ở từng doanh nghiệp thì mới có hy vọng xây dựng một nền kinh tế tri thức, nền kinh tế học tập. Một trong những lợi thế của doanh nghiệp học tập là đầu tư nghiên cứu và chịu đựng những rủi ro

Những doanh nghiệp lớn thường xây dựng những bộ máy nhân lực để quản lý việc phân bổ nguồn lực, nếu kiến thức được xem là lưu truyền tự do trong một tổ chức, thì các cá nhân nhận ra rằng “kiến thức là sức mạnh và nỗ lực. Những doanh nghiệp đổi mới xây dựng nguồn nhân lực tri thức nhằm ứng dụng được thành quả của khoa học kỹ thuật, của tri thức vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc chuyển giao công nghệ.

Những doanh nghiệp mới là những doanh nghiệp ứng dụng được thành quả của việc học tập vào hoạt động của mình, học tập ở đây được hiểu là học tập thông qua kinh nghiệm thực tế và học tập thông qua thực hành. Các doanh nghiệp này còn ứng dụng việc phát triển nguồn nhân lực của mình với việc ứng dụng tri thức nhân lực, phát triển kinh nghiệm quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý thông qua việc học tập kinh nghiệm quản lý từ những thành quả của tri thức, của các doanh nghiệp khác trong nước và trên thế giới.

Thực tế cho thấy rằng, những doanh nghiệp công nghiệp là nguồn gốc của đổi mới. Hoạt động đổi mới diễn ra ở những doanh nghiệp (có liên quan đến những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác) (1) lớn, (2) lâu dài, (3) ổn định và (4) tập trung với mật độ cao về địa lý. Ngược lại, sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp diễn ra điển hình trên cơ sở phi tập trung cao độ giữa nhiều doanh nghiệp nhỏ, ngắn hạn và không ổn định.

Những thuộc tính này rất có ích đối với việc học tập, một vài trong số những lý do cho lợi thế cạnh tranh của lĩnh vực công nghiệp trong việc học tập và lĩnh vực đó có nhiều khả năng đẩy mạnh việc học tập từ những thứ bên ngoài hơn.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 96 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành