Thứ ba, 23 Tháng 1 2018 12:23

Chế độ kế toán và kiểm toán ngân sách

Kế toán ngân sách là việc hạch toán, phản ánh, giám sát tình hình thu chi ngân sách của cơ quan chính quyền các cấp và các đơn vị hành chính, sự nghiệp từ trung ương đến địa phương. Đó là hệ thống thông tin quản lý và phương tiện quản lý vĩ mô mà trung tâm là quản lý ngân sách. Như vậy, có thể nhận thấy, kế toán ngân sách có các ý nghĩa như sau:

Một, kế toán ngân sách phục vụ cho việc quản lý ngân sách. Nó cung cấp những thông tin chuẩn xác, đáng tin cậy về kế toán để phục vụ việc quản lý vĩ mô đối với dự toán tài chính, đồng thời thông qua việc hạch toán, giám sát để quản lý vi mô đối với dự toán của các đơn vị (bao gồm dự toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp).

Hai, kế toán ngân sách và kế toán doanh nghiệp là hai hệ thống kế toán lớn. kế toán ngân sách và kế toán doanh nghiệp đều lấy tiền làm đơn vị tính toán. Kế toán ngân sách phản ánh một cách liên tục, có hệ thống, hoàn chỉnh nghiệp vụ kinh tế và giám sát hoạt động quản lý kinh tế của các chủ thể kế toán, Trong quá trình thực hiện ngân sách, chức năng của kế toán ngân sách gắn liền với chức năng quản lý ngân sách, Chức năng cơ bản của nó là hạch toán phản ánh và giám sát tình hình thực hiện ngân sách.

Ba, đặc điểm của kế toán ngân sách là tính công cộng, tính phi lợi nhuận và tính tài chính. Tính công cộng của nó thể hiện ở chỗ chủ thể kế toán (các cơ quan của chính phủ và đơn vị sự nghiệp) là những tổ chức công cộng thực hiện các chức năng công cộng, đối tượng hạch toán là những khoản tiền công cộng, căn cứ hạch toán là công việc công cộng, chỉ tiêu kiểm tra chủ yếu là thành quả của các nghiệp vụ công cộng. Tính phi lợi nhuận của nó thể hiện ở chỗ, các chủ thể kế toán không theo đuổi mục đích lợi nhuận. Tính tài chính của nó thể hiện ở chỗ, quan hệ giữa tài chính quốc gia và ngân sách đơn vị là quan hệ cấp phát. Đó là những đặc điểm mà kế toán doanh nghiệp không có.

Bốn, khi kinh tế xã hội phát triển, chức năng tài chính thay đổi thì nhiệm vụ và vai trò của kế toán ngân sách cũng thay đổi. Trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, kế toán ngân sách có nhiệm vụ theo dõi tình hình thực hiện ngân sách, thực hiện sự điều hành vĩ mô và giám sát trật tự tài chính.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 73 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành