Thứ tư, 24 Tháng 1 2018 12:28

Nguyên tắc pháp trị và nguyên tắc giám sát trong quản lý hành chính

Quản lý theo pháp luật là nguyên tắc cơ bản của hành chính công. Hành vi quản lý của Nhà nước phải đúng đắn, công bằng. Người làm trái pháp luật phải chịu trách nhiệm về pháp luật hành chính. Muốn pháp chế hóa hành chính công thì phải kiện toàn hệ thống pháp luật hành chính, hoàn thiện chế độ pháp luật hành chính, tăng cường giám sát hoạt động hành chính. Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lý nhà nước bằng pháp luật, dựa vào pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu thượng tôn pháp luật.

Pháp trị là một hình thái ý thức có từ lâu, là phương châm quản lý nhà nước và là một hiện tượng văn hóa xã hội. Trong các thời đại khác nhau, nội hàm và ý nghĩa của nó không giống nhau. Ở Việt Nam, quan niệm này đã có từ thời xa xưa, theo đó, ý nghĩa của pháp trị trong giai đoạn này là thuật cai trị dân, khác với quan niệm pháp trị cận đại và hiện đại. Nhà triết học Aristote cũng đề cao quan điểm pháp trị, theo ông thì “Pháp trị nên bao hàm hai ý nghĩa: pháp luật đã xây dựng được phục tùng một cách phổ biến và pháp luật được mọi người phục tùng là pháp luật được xây dựng tốt”.

Chủ nghĩa pháp trị là nguyên tắc chính trị và nguyên tắc trị quốc cơ bản, ra đời và xác lập trong cách mạng dân chủ cận đại. Trong thời kỳ cách mạng dân chủ tư sản, để chống lại chế độ phong kiến, giai cấp tư sản đã đề xướng chủ nghĩa pháp trị. Sau khi cách mạng tư sản thắng lợi, lý luận pháp trị đã đi vào thực tiễn, được coi là nguyên tắc cơ bản của các quốc gia lập hiến.

Theo quan niệm pháp trị thì pháp luật giữ địa vị thống trị trong đời sống xã hội và chính phủ phải làm việc theo pháp luật.

Các học giả Anh đương đại lại cho rằng pháp trị có ý nghĩa là: Thứ nhất, mọi hoạt động của chính phủ phải tuân theo pháp luật; Thứ hai, tôn trọng quyền lợi và tự do của công dân; Thứ 3, mọi người được pháp luật bảo hộ một cách bình đẳng; Thứ tư, pháp luật không thiên vị giữa công dân và nhà nước.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu pháp luật của Mỹ cho rằng: Bản chất của pháp trị là khi đối xử với công dân, nhà nước phải vận dụng một cách trung thực những nguyên tắc đã được tuyên bố trước mà công dân phải tuân theo và quyết định quyền lợi, nghĩa vụ của họ. Theo đó, pháp trị, với tư cách là một một nguyên tắc và phương thức quản lý phổ biến của hành chính công, có nghĩa là nhà nước phải căn cứ vào pháp luật để tổ chức công việc và sử dụng quyền lực của mình, hành vi hành chính của nhà nước phải chịu sự ràng buộc của pháp luật, không được vượt quá phạm vi cho phép của pháp luật. Nếu vượt qua sự cho phép đấy tức là vi phạm pháp luật, và tất nhiên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 1777 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành