Thứ năm, 25 Tháng 1 2018 07:51

Một số góp ý về hoàn thiện thể chế giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam thực chất là một cuộc cải cách giáo dục sâu rộng gắn liền với đổi mới tư duy của Đảng về giáo dục, từ tư duy đổi mới từng phần, có tính chắp vá trước kia sang tư duy đổi mới tổng thể, đồng bộ, nhất quán và hướng tới một mô hình mới về phát triển giáo dục với những đặc trưng cơ bản theo hướng chuyển phát triển giáo dục từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu về số lượng. Đồng thời, chuyển trọng tâm giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học. Cùng với đó, chuyển hệ thống giáo dục từ khép kín sang mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phát huy mặt tích cực của cơ chế thị trường đi đôi với việc bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục.

Thực hiện bước chuyển sang mô hình phát triển giáo dục nêu trên là công việc lâu dài, khó khăn và phức tạp. Công việc này đòi hỏi trước hết nhận dạng cho đúng các rào cản cơ bản đang ngáng trở quá trình chuyển đổi. Các rào cản này được hình thành từ các điểm yếu và thách thức nêu trên và được đánh giá như các điểm nghẽn của giáo dục. Xét như vậy thì giáo dục nước ta đang đứng trước ba điểm nghẽn sau đây:

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 127 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành