Thứ sáu, 16 Tháng 3 2018 08:14

Đánh giá tiến trình đổi mới toàn diện nền giáo dục ở việt nam hiện nay

I. Giới thiệu toàn cảnh về nền giáo dục và đào tạo ở Việt Nam khi tiến hành đổi mới

Hiện nay vẫn còn nhiều cách tiếp cận khác nhau khi đánh giá về giáo dục, nhưng trước hết phải xuất phát từ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đặt ra cho giáo dục ở tầm bao quát chung đã được nêu trong các văn kiện của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết sô 29 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nước ta. Tại thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phụ thuộc rất nhiều vào cách tiếp cận, đánh giá trên từng lĩnh vực. Khi đánh giá thực trạng giáo dục cần phải được tiếp cận một cách lôgích, biện chứng, phải phân tích theo quan điểm lịch sử - cụ thể, có sự so sánh giữa kết quả đạt được trong từng giai đoạn phát triển giáo dục; so sánh với một số nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là đối với những nước có hoàn cảnh tương tự như Việt Nam. Việc đánh giá cần bảo đảm tính khách quan, khoa học, toàn diện, không thể tránh những vấn đề khó, chỉ rõ những thành tựu, cũng như những bất cập, yếu kém, khuyết điểm chủ yếu đang được xã hội hết sức quan tâm, đặc biệt là làm rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đánh giá giáo dục phải dựa trên chất lượng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vào nhu cầu của xã hội trong từng giai đoạn phát triển đất nước.

Hơn sáu thập kỉ qua, nền giáo dục Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Nghị quyết số 29 NQ/TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo nên một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và tay nghề, có những đóng góp xứng đáng vào việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp sau gần 30 năm đổi mới; cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nên những thế hệ cán bộ trẻ kế tiếp, giàu trí tuệ và năng động.

Đã xem 47 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành