Thứ ba, 17 Tháng 4 2018 08:52

Cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba của Việt Nam

1. Quá trình chuẩn bị cải cách giáo dục lần thứ ba

Đầu những năm 60 của thế kỷ XX, Đảng ta chủ trương chuẩn bị cho cuộc cải cách giáo dục mới. Cuộc cải cách giáo dục lần này nhằm làm cho toàn bộ nền giáo dục của ta có những chuyển biến sâu sắc, triệt để, toàn diện, theo phương hướng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, phát huy hơn nữa vai trò tíchcực của nó trong việc đào tạo con người mới - con người xã hội chủ nghĩa, trong việc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn hóa và kỹ thuật ở miền Bắc, trong sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Nhiệm vụ trung tâm của giáo dục là nâng cao chất lượng đào tạo con người lao động kiểu mới phù hợp với thực tiễn Việt Nam theo phương hướng quán triệt hơn nữa những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối, chính sách của Đảng về giáo dục, làm cho nhà trường gắn liền hơn nữa với đời sống, học tập kết hợp với lao động sản xuất, học đi đôi với hành, lý luận kết hợp với thực tiễn, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, nâng cao trình độ văn hóa cơ bản, kết hợp với giáo dục lao động và kỹ thuật, đẩy mạnh giáo dục toàn diện. Con người lao động kiểu mới ấy cần được tiêu chuẩn hóa cho phù hợp với điều kiện và khả năng của Việt Nam. Cùng với phương hướng chủ yếu của giáo dục nói trên, cần phải làm cho số người đi học, số cán bộ đào tạo ngày càng nhiều, theo phương hướng đúng đắn nâng cao chất lượng con người mới, bảo đảm cân đối giữa yêu cầu phát triển giáo dục với khả năng kinh tế và khả năng của ngành giáo dục, vận dụng sáng tạo nhiều hình thức học tập và giảng dạy, đặc biệt là hình thức vừa học, vừa làm, giải quyết từng bước, có mức độ, có trọng tâm vấn đề phổ cập giáo dục.

Đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX, sau nhiều lần góp ý và sửa chữa, đề án cải cách giáo dục đã hoàn thành nhưng phải hoãn thực hiện về tình hình trong nước và quốc tế, trong đó đáng chú ý là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang ở giai đoạn quyết liệt nhất nhưng cũng hé mở những khả năng giành thắng lợi trong tương lai gần.

Sau khi hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta chủtrương khẩn trương chuẩn bị cải cách giáo dục. Để tập trung lực lượng tiến hành cải cách giáo dục, Bộ Giáo dục đã có quyết định độc đáo là điều động nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục xuất sắc ở các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục khác về công tác tại Viện Khoa học giáo dục. Cùng với những thành tựu nghiên cứu giáo dục những năm trước đó, bối cảnh mới của đất nước cho phép đẩy mạnh tổng kết kinh nghiệm của hơn 20 năm tiến hành giáo dục cách mạng ở miền Bắc và một số vùng giải phóng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 509 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành