Thứ tư, 18 Tháng 4 2018 08:56

Vị trí của người học trong đổi mới giáo dục phổ thông

1. Thực trạng công tác đánh giá người học

1.1. Chất lượng hệ thống đánh giá người học

Hệ thống đánh giá người học nước ta gồm bốn cấu phần là đánh giá trên lớp, đánh giá của nhà trường, thi cử, và đánh giá quốc gia, quốc tế. Đánh giá trên lớp (Classroom assessment) có mục đích chính là điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập hướng theo mục tiêu giáo dục, tập trung đo lường kết quả trong quá trình học tập, chủ yếu do giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm. Đánh giá của nhà trường (School-based assessment) có mục đích chẩn đoán chất lượng đầu năm và tổng kết chất lượng giáo dục cuối h ọc kỳ, cuối năm học của cá nhân và trường, chủ yếu do hiệu trường chịu trách nhiệm. Mục đích của các kỳ thì (Examination) là tuyển chọn đầu cấp/bậc học (tuyển sinh lớp 6, 10, đại học), xác nhận danh hiệu “học sinh giỏi” hay hoàn thành cấp học (tốt nghiệp trung học phổ thông) cho cả nhân, do các cấp quản lý chịu trách nhiệm. Mục đích của đánh giá trên diện rộng (National large scale assessment (NLSA), International large scale assessment (ILSA)) là xác định chất lượng giáo dục, điểm mạnh, yếu của hệ thống giáo dục và cung cấp thông tin để điều chỉnh chính sách giáo dục.

Trong giai đoạn 2009-2011, với sự tài trợ của Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục Nga READ[1], Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khảo sát chất lượng hệ thống đánh giá nước ta đưa vào tiêu chuẩn SABER[2]. Theo đó, mỗi cấu phần của hệ thống đánh giá quốc gia sẽ được đối chiếu với ba tiêu chuẩn (môi trường đánh giá, tính kết nối của các cấu phần, chất lượng kỹ thuật) và được Sắp xếp vào một trong bốn mức độ (tiềm ẩn (Latent), khởi đầu (Emerging), hình thành (Established, và tiên tiến (Advanced).

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

 


[1]Russia Education Aid Development.

[2]Systems Approach for Better Education Results.

Đã xem 242 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành