Thứ hai, 25 Tháng 6 2018 03:20

Một số vấn đề đặt ra đối với lựa chọn công cộng trong phát triển kinh tế thị trường

Về mặt lý luận thì lựa chọn công cộng là một quá trình mà trong đó ý muốn của các cá nhân được kết hợp trong một quyết định tập thể. Tuy nhiên, trong hoạt động quản lý hành chính công người ta thường đề cập tới lý luận quản lý công mới dựa trên cơ sở lý thuyết sự lựa chọn công. Đặc điểm quan trọng nhất của lý luận quản lý công mới đó là chủ trương phát huy vai trò của thị trường và doanh nghiệp trong cung ứng dịch vụ công trên cơ sở chuyển đổi chức năng của hành chính nhà nước từ vai trò người chèo thuyền” sang vai trò “người lái thuyền”.

           Kinh tế thị trường là cơ chế kinh tế, mà ở đó việc phân bổ các nguồn lực xã hội được thực hiện thông qua cơ chế thị trường. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, không có kinh tế thị trường thuần túy; kinh tế thị trường hiện đại là một mô hình kinh tế hỗn hợp, có nghĩa là trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào, kinh tế thị trường cũng cần sự can thiệp của chính phủ; chính phủ cần thực hiện một số chức năng kinh tế và xã hội nhất định, chỉ có điều là ở những nước khác nhau, trong những giai đoạn phát triển khác nhau, phạm vi, nội dung, phương thức và mức độ can thiệp của nhà nước đối với thị trường là khác nhau.

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 18 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành