Thứ tư, 27 Tháng 6 2018 03:18

Tổng quan các nguyên tắc cơ bản của hoạt động báo chí

Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, trình độ công chúng báo chí đã được nâng cao. Công chúng có khả năng tự phán xét các sự kiện và vấn đề do báo chí nêu ra. Mặt khác, khi trình độ tác nghiệp và ý thức tự giác của đội ngũ nhà báo đạt được trình độ nhất định, thì hoạt động báo chí càng phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định.

Nguyên tắc là những quy định được đặt ra và phải tuân thủ chặt chẽ trong các hoạt động, hành vi, quy trình nhất định. Nguyên tắc chính là những phép cơ bản do con người định ra, cần phải tuân thủ khi tiến hành hoạt động nào đó. Hoạt động của con người luôn có tính mục đích. Do đó, để đạt được mục đích đã dự định, người ta cần đề ra kế hoạch, xác định rõ nội dung công việc, các nguyên tắc, cách thức tiến hành, phương tiện thực hiện và điều kiện bảo đảm,...Vì vậy, nguyên tắc là một trong những yếu tố cơ bản giúp bảo đảm đạt được mục đích hoạt động của con người với tư cách cá nhân, nhóm xã hội và cộng đồng xã hội nói chung.

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.

Đã xem 99 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành