Thứ năm, 28 Tháng 6 2018 03:22

Tổng quan về khái niệm giáo dục pháp luật

Giáo dục pháp luật cho trẻ em là một trong những hình thức cơ bản của giáo dục pháp luật nói chung. Để nhận thức sâu sắc về giáo dục pháp luật cho trẻ em, cần tìm hiểu những quan niệm, cách tiếp cận về giáo dục pháp luật nói chung, liên hệ vào thực tiễn giáo dục pháp luật cho trẻ em nói riêng ở nước ta hiện nay. Trong thực tiễn, sự nhận thức về giáo dục pháp luật cho trẻ em đã tác động mạnh mẽ đến các hoạt động giáo dục pháp luật do các chủ thể khác nhau thực hiện.

Giáo dục pháp luật là một trong những lĩnh vực hoạt động cơ bản của Nhà nước với sự tham gia của các thiết chế xã hội, tuy rằng cách quan niệm và hình thức thực hiện có sự khác nhau tùy thuộc vào điều kiện của mỗi quốc gia, dân tộc. Trong khoa học pháp lý nói riêng, giáo dục pháp luật là một trong những phạm trù cơ bản, ngày càng được quan tâm nghiên cứu trên nhiều phương diện, đặc biệt là từ phương diện xây dựng văn hóa pháp luật. Trên phương diện lý luận và thực tiễn, từ trước đến nay, đã có khá nhiều quan điểm, cách tiếp cận khác nhau về giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật cho trẻ em nói riêng.

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 253 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành