Thứ sáu, 20 Tháng 7 2018 04:51

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam

Tăng trưởng bao trùm đòi hỏi phải tiếp cận một cách đa chiều bởi bản thân khái niệm này chứa đựng một số trụ cột khác nhau và trong mỗi trụ cột cũng chứa đựng những thành phần cụ thể hơn. Cũng vì lẽ đó, các chính sách để đạt được mục tiêu tăng trưởng bao trùm cần phải được thực hiện đồng bộ và toàn diện trên nhiều khía cạnh thay vì chỉ tập trung vào một hướng. Với nhiều cách tiếp cận khác nhau trong lĩnh vực kinh tế, ở chuyên đề này xin xuất một số giải pháp về chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển bao trùm của khu vực doanh nghiệp, qua đó lan tỏa tới cả nền kinh tế và đóng góp vào tính chất bao trùm chung trong tăng trưởng kinh tế. Điều này hàm ý rằng cũng cần tới các chính sách khác bên cạnh các chính sách đối với riêng khu vực doanh nghiệp, để thúc đẩy sự bao trùm trong phát triển trên những khía cạnh như hệ thống an sinh xã hội, nghèo đói và bất bình đẳng...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 134 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành