Thứ năm, 23 Tháng 8 2018 03:25

Một số vấn đề cơ bản của rào cản về thể chế kinh tế

Việc nhận thức và đánh giá rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua là vấn đề phức tạp và còn nhiều ý kiến khác nhau, do thể chế kinh tế thị trường ở nước ta trong thời gian qua vẫn còn những bất cập như sự không phù hợp, không tương thích giữa các quy định của pháp luật và các chính sách với sự phát triển theo hướng thị trường đã tạo nên mâu thuẫn, không ăn khớp trong quá trình vận hành, thực thi trong thực tiễn, mặc dù hệ thống luật pháp đã được xây dựng ngày càng đầy đủ và phù hợp hơn với các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; từng bước hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; từng bước hình thành đồng bộ các loại thị trường; xác định ngày càng rõ hơn vị trí, vai trò của các chủ thể tham gia hoạt động trong nền kinh tế. Để giúp các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn bao quát hơn, sát với thực tiễn hơn trong chuyên đề này xin được đề cập những vấn đề lý luận cơ bản của rào cản về thể chế kinh tế.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 20 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành