Thứ tư, 29 Tháng 8 2018 03:58

Thực trạng rào cản thị trường trong nền kinh tế

Các loại thị trường được xây dựng đầy đủ là một nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, do cơ chế hình thành và vận hành các loại thị trường chưa theo các quy luật vốn có của nó, mà đôi khi mang tính áp đặt, chủ quan, nên quá trình hoạt động của các loại thị trường đã tạo ra không ít rào cản đối với các tác nhân, các chủ thể tham gia thị trường. Điều đó được thể hiện:

Thứ nhất, các loại thị trường thực hiện việc cung cấp đầu vào và giải quyết đầu ra cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ của nền kinh tế, bảo đảm cho nên kinh tế vận hành thông suốt, mang lại hiệu quả cao cho cả nền kinh tế, cũng như cho mỗi tác nhân tham gia hoạt động trong nền kinh tế. Muốn thực hiện được điều đó, các loại thị trường không những phải đầy đủ, mà còn phải đồng bộ và tương tác, hỗ trợ cho nhau. Nhưng do nhận thức chưa đúng về vai trò của từng loại thị trường trong nền kinh tế, nên có loại thị trường (hoặc từng bộ phận của mỗi loại thị trường) được tạo điều kiện cho phát triển, có loại thì để tự hình thành, thậm chí còn bị hạn chế. Vì thế, tuy các loại thị trường đã được hình thành, song lại không đồng bộ. Có loại thị trường thì phát triển tương đối khá như thị trường các loại hàng hóa - dịch vụ, thị trường tài chính, thị trường bất động sản; nhưng cũng có thị trường còn rất sơ khai như thị trường khoa học - công nghệ, thị trường lao động. Do đó, các thị trường, trên thực tế chưa thực sự hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhau hình thành và phát triển, đôi khi lại còn cản trở lẫn nhau. Hậu quả của sự không đồng bộ này đã làm cho các tác nhân, các chủ thể tham gia thị trường phải gánh chịu, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân và người dân.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 16 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành