Thứ tư, 26 Tháng 9 2018 09:47

Một số vấn đề lý luận cơ bản về thể chế kinh tế

Thể chế kinh tế luôn là vấn đề trọng yếu, không những tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế, mà còn đến sự ổn định của chế độ chính trị - xã hội. Do vậy, trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, rút ra các bài học kinh nghiệm, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã ban hành nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó nêu rõ: "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững...". Chính vì vậy, trong chuyên đề này xin gửi tới các đại biểu những kiến thức cơ bản nhất về thể chế kinh tế.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 142 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành