Thứ sáu, 19 Tháng 10 2018 09:07

Cơ sở pháp lý cho hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam

Giáo dục luôn được coi là quốc sách hàng đầu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên kể từ sau khi đất nước đổi mới, khái niệm giáo dục quốc dân mới được đề cập tới. Năm 1986, đánh dấu thời kỳ đổi mới toàn diện của đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Cùng các chủ trương lớn về phát triển giáo dục trong những năm đổi mới là chủ trương tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu về dân trí, nhân lực, nhân tài của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong bối cảnh chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Năm 1987, Hội nghị về đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới GDĐH và trung học chuyên nghiệp được tổ chức mới đề cập tới bản chất của vấn đề đặt ra là đổi mới cơ cấu và quản lý hệ thống giáo dục để chuyển từ một nền giáo dục phục vụ kinh tế kế hoạch hoá sang nền giáo dục vận hành trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN. Các ý tưởng về đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng đa dạng hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá đã hình thành từ đây.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 252 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành