Thứ tư, 24 Tháng 10 2018 02:23

Một số kiến nghị về hoàn thiện khung chính sách về bảo vệ môi trường tự nhiên

Thực tế hiện nay cho thấy, cơ chế, chính sách, luật pháp trong bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập, chồng chéo và hiệu lực chưa cao, cần được nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường tự nhiên trong tình hình mới.

Các chính sách có liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ môi trường tự nhiên cần phải được bổ sung, hoàn thiện. Cụ thể như: chính sách, luật pháp trong lĩnh vực quản lý đất đai, lĩnh vực địa chất và khoáng sản, lĩnh vực tài nguyên nước; lĩnh vực liên quan đến trồng và bảo vệ rừng và đa dạng sinh học. Ngoài ra, những chính sách về chuyển giao công nghệ, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, về phát triển nguồn nhân lực trong công tác bảo vệ môi trường cần phải được rà soát để bổ sung phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên ở nước ta trong thời gian tới.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 416 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành