Thứ hai, 19 Tháng 11 2018 02:28

Đánh giá tác động về hành vi chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nhìn từ góc độ doanh nghiệp thì chuyển giá là việc thực hiện chính sách giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tài sản được chuyển dịch giữa các thành viên trong tập đoàn qua biên giới không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số tiền thuế phải nộp trên toàn cầu. Doanh nghiệp FDI chịu tác động của chuyển giá theo hai hướng tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, tác động của chuyển giá đối với doanh nghiệp FDI theo hướng tích cực được xem xét ở nhiều góc độ khác nhau. Đi vào cụ thể có thể thấy, chuyển giá sẽ tác động đến các quyết định về tài chính của doanh nghiệp FDI có hoạt động liên kết, thông qua đó, các nhà quản trị thực hiện việc phân phối, điều chỉnh lợi nhuận, tăng khả năng thu hồi vốn, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư, kiểm soát lưu chuyển tiền tệ và phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu nhất. Doanh nghiệp FDI nhờ chuyển giá sẽ giảm được số thuế phải nộp, gia tăng lợi nhuận tổng thể. Từ đó doanh nghiệp FDI có thể nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường, khai thác tiềm năng ở các quốc gia tiếp nhận đầu tư, đồng thời phân tán rủi ro.

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 26 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành