Thứ sáu, 30 Tháng 11 2018 02:19

Thực trạng pháp luật vê quyền con người, quyền công dân và dự báo hoàn thiện hệ thống pháp luật đến 2030

Ngày 12-7-1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta. Chỉ thị đề cập những nội dung cốt lõi nhất về quyền conngười và quan điểm của Đảng về vấn đề quan trọng này. Trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, Chỉ thị số 12-CT/TW đã đưa ra một số hệ thống quan điểm của Đảng về quyền con người.

Quyền con người là giá trị chung của nhân loại, là thành quả đấu tranh của nhân dân lao động trên thế giới chống lại mọi áp bức, bóc lột, làm chủ thiên nhiên. Quyền con người là sản phẩm của sự kết hợp giữa tính phổ biến và tính đặc thù. Trong xã hội có giai cấp đối kháng, quyền con người có tính giai cấp sâu sắc, gắn với quyền dân tộc cơ bản và thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia... Quan điểm, chủ trương của Đảng về quyền con người là nền tảng của việc đề ra hệ thống các chính sách pháp luật bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực cụ thể. Quan điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì nó chỉ ra được cách giải quyết một trong những mối quan hệ cơ bản nhất của vấn đề nhân quyền, khắc phục được cách hiểu phiến diện, cực đoan về vấn đề nhân quyền.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 773 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành