Thứ năm, 20 Tháng 12 2018 01:54

Về giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân trong bảo vệ môi trường tự nhiên

           Khi khẳng định vai trò quyết định của tồn tại xã hội với ý thức xã hội, triết học Mác cũng nhấn mạnh rằng, ý thức xã hội không phụ thuộc vào tồn tại xã hội một cách thụ động, mà có tính độc lập tương đối. Ý thức xã hội có sự tác động trở lại đối với tồn tại xã hội thông qua ý thức cá nhân của con người trong hoạt động thực tiễn.

           Có thể hiểu, ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên là sự nhận thức một cách tự giác của con người về môi trường tự nhiên. Thái độ, trách nhiệm của con người đối với môi trường được hình thành trên cơ sở những tri thức, sự hiểu biết của con người về tự nhiên và vị trí, vai trò của con người trong mối quan hệ với tự nhiên. Ý thức bảo vệ môi trường là một bộ phận của ý thức xã hội vì về bản chất, chúng đều có chung đối tượng phản ánh là tồn tại xã hội. Về hình thức phản ánh, ý thức bảo vệ môi trường cũng bao gồm cả tư tưởng, tri thức, tình cảm của con người khi phản ánh hiện thực của môi trường.

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 142 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành