Thứ năm, 13 Tháng 12 2018 08:38

Thực trạng ứng phó với chuyển giá trong doanh nghiệp FDI ở Việt Nam

          Những nội dung pháp lý liên quan đến ứng phó với chuyển giá ở Việt Nam lần đầu tiên được ghi nhận trong Thông tư số 74/1997/TT-BTC “Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”, do Bộ Tài chính ban hành vào năm 1997. Đến năm 1999, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/1999/TT-BTC “Hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” thay thế Thông tư số 74/1997/TT-BTC. Năm 2001, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành Thông tư số 13/2001/TT-BTC “Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” thay thế Thông tư số 89/1999/TT-BTC. Nội dung liên quan đến “chuyển giá” đề cập trong các thông tư này tập trung vào các giao dịch của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết việc xác định giá thị trường đối với các giao dịch của doanh nghiệp liên kết. Mặc dù trong vòng 4 năm, Bộ Tài chính đã liên tục ban hành 3 thông tư có các nội dung liên quan trực tiếp đến vấn đề chuyển giá, nhưng nhìn chung chưa có những thay đổi lớn giữa thông tư ban hành sau so với thông tư ban hành trước đó. Chẳng hạn Thông tư số 89/1999/TT-BTC chỉ làm rõ hơn về khái niệm “Hợp đồng giao dịch, mua bán không theo giá thị trường” và khái niệm “Doanh nghiệp/công ty liên kết” so với Thông tư số 74-TC/TCT-1997. Hoặc tại Thông tư số 74-TC/TCT-1997 và Thông tư số 89/1999/TT-BTC, vấn đề “Chống chuyển giá” được gọi tên là “Biện pháp chống chuyển giá” (mục IV) thì đến Thông tư số 13/2001/TT-BTC được sửa đổi bằng “Biện pháp xác định giá thị trường trong giao dịch giữa các doanh nghiệp liên kết”. 

       Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 39 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành