In trang này
Thứ tư, 20 Tháng 2 2019 03:16

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA PHẦN LAN - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Chương trình giáo dục phổ thông của Phần Lan đặt ra mục tiêu cơ sở cấp quốc gia được xác định trong Nghị định Chính phủ, trong đó gồm các vấn đề: giúp học sinh phát triển và trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của xã hội; trang bị cho học sinh những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho cuộc sống; thúc đẩy học tập suốt đời và công bằng giáo dục.

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

 

Đã xem 125 lần