Thứ năm, 21 Tháng 2 2019 07:23

KINH NGHIỆM VỀ CẢI CÁCH VỀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA MỘT NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện cải cách doanh nghiệp nhà nước đó là cách quản lý và điều hành doanh nghiệp nhà nước. Có thể nói cải cách về hoạt động quản lý và điều hành doanh nghiệp nhà nước ở các nước trên thế giới đều nhằm thực hiện mục tiêu gia tăng tính minh bạch và bình đẳng hơn trong cạnh tranh giữa các loại hình doanh nghiệp.

Liên bang Nga đã đưa ra nhiều chính sách nhằm cải tổ cách thức quản lý và điều hành doanh nghiệp nhà nước. Văn phòng Tổng thống, Chính phủ, y ban quản lý tài sản Liên bang, Bộ Phát triển kinh tế Nga và các bộ, ngành hữu quan là các cơ quan nhà nước tham gia vào quản lý và điều hành cũng như thực hiện các chương trình cải tổ, quản lý tài sản quốc gia. Việc quản lý các tập đoàn kinh tế nhà nước tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và thường áp dụng các mô hình: mô hình tập trung, mô hình kép và mô hình đa ngành. Trong đó, với mô hình tập trung thường chịu sự quản lý trực tiếp của ủy ban Quản lý tài sản Liên bang là các doanh nghiệp chú trọng tới tối đa hóa lợi nhuận cũng như cổ phần hóa, còn ưu tiên ngành là thứ yếu. Mô hình tài sản Liên bang và của bộ, ngành tương ứng, theo đó ưu tiên phát triển ngành quan trọng hơn việc tối đa hóa lợi nhuận. Trong mô hình này, ủy ban Quản lý tài sản Liên bang đại diện cho cổ phần của Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm lựa chọn nhân sự từ các bộ, ngành phù hợp để làm đại diện quản lý, thường tham gia vào Hội đồng quản trị và bộ phận kiểm toán. Trong mô hình đa ngành áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước trọng yếu, mang tính chiến lược và thường bị chi phối bởi cả lợi ích chính trị, ngoài ủy ban Quản lý tài sản Liên bang, các bộ, ngành còn có các quan chức từ các cơ quan quyền lực như Văn phòng Tổng thống, Văn phòng Chính phủ tham gia.

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 189 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành