Thứ hai, 25 Tháng 2 2019 07:29

Nhận thức về vai trò, vị trí của kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) nhận thức về vị trí và vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 18- 12-1986). Theo đó, thực hiện đẩy mạnh kinh tế xã hội chủ nghĩa với mục tiêu phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể trên ba mặt sở hữu, quản lý, phân phối. Tuy nhiên, trên thực tế, vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế quốc doanh đã bị suy yếu và nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này đã được khẳng định rõ trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (ngày 18- 12-1986): “Việc chưa sắp xếp các ngành các cơ sở sản xuất, chậm thay đổi cơ chế quản lý kinh tế đã dẫn tới làm suy yếu vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh, làm cho kinh tế tập thể chậm được củng cố, hạn chế việc sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế khác”

Đã xem 219 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành