Thứ ba, 26 Tháng 2 2019 08:32

Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Việc tổng kết những bài học kinh nghiệm thành công và thất bại điển hình liên quan tới quá trình triển khai sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước nói chung cũng như cổ phần hóa nói riêng ở nước ta trở nên hết sức cần thiết và cấp bách hơn bao giở hết trong bối cảnh đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (đặc biệt là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước hiện nay), đồng thởi, nhiệm vụ quan trọng này cũng đã được khẳng định rõ trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX: “Việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ cấp bách và cũng là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài với nhiều khó khăn, phức tạp, mới mẻ. Đối với những vấn đề đã rõ, đã có nghị quyết thì phải khẩn trương, kiên quyết triển khai thực hiện; những vấn đề chưa đủ rõ thì phải tổ chức thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời uốn nắn các sai sót, lệch lạc để có bước đi thích hợp, tích cực nhưng vững chắc”.

Đã xem 427 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành