Thứ tư, 27 Tháng 2 2019 08:38

Sự hình thành và phát triển của sở hữu đất đai từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945

Ngay từ khi mới ra đời (năm 1945), Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai phù hợp với từng giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước. Đặc biệt thể hiện rõ nét nhất là từ sau thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay), Nhà nước đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai đáp ứng các yêu cầu quản lý và sử dụng đất trong cơ chế thị trường. Hệ thống pháp luật trong lĩnh vực đất đai đã nhiều lần được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển của đất nước. Tuy nhiên, vấn đề sở hữu đất đai đã được hình thành từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 và được điều chỉnh bằng các quy định của pháp luật trong từng Triều đại cụ thể, trong suốt thời kỳ phong kiến ở Việt Nam chế độ sở hữu đất đai tồn tại hai hình thức sở hữu là chế độ công điền (ruộng công) và chế độ tư điền (ruộng tư) - nhưng thực chất đất đai thuộc sở hữu Nhà nước mà đại diện là nhà Vua. Chính vì vậy, trong chuyên đề này xin được phân tích những vấn đề liên quan đến chế định sở hữu đất đai từ trước cách mạng tháng 8 thông qua sự dẫn chiếu từ các chế định về sở hữu đất đai của Luật Đất đai năm 1987, năm 1993, năm 2003 và năm 2013 để phân tích các nội dung về sở hữu đất đai từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945.

Đã xem 443 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành