In trang này
Thứ tư, 20 Tháng 2 2019 02:21

Kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý về tài chính công và ngân sách nhà nước trên thế giới

Trên thế giới, khuôn khổ pháp lý làm nền tảng cho hệ thống tài chính công bao gồm các luật thuế, luật hệ thống ngân sách (BSL) và các luật tài chính của chính quyền địa phương cũng như Hiến pháp của mỗi nước. Ở các chính quyền liên bang, cơ quan lập pháp thông qua luật quy định về hệ thống ngân sách liên bang, trong khi các chính quyền cấp dưới quốc gia chỉ áp dụng luật khi liên quan đến hệ thống ngân sách ở chính cấp đó. Ở những chính quyền theo thể thức đơn nhất, nghị viện quốc gia có thể thông qua luật có phạm vi điều chỉnh tất cả các cấp chính quyền hoặc có thể thông qua hai luật hệ thống ngân sách, một cho chính quyền trung ương và một cho các chính quyền địa phương. Bên cạnh luật, còn có nhiều quy định điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của tài chính công.

Ở Việt Nam, hệ thống tài chính công cũng bao gồm các luật về thuế, Luật Ngân sách, Luật ngân hàng, luật các tổ chức tín dụng. Luật ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002 quy định, ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. Sự ra đời của ngân sách Nhà nước gắn liền với sự ra đời của Nhà nước, sự tồn tại của kinh tế hàng hóa – tiền tệ.

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 183 lần