Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019 00:57

Phân tích sự tác động của quỹ ngoài ngân sách trong quy trình lập ngân sách của các nước

Cơ quan lập pháp ở các nước có vai trò khác nhau trong quá trình xây dựng ngân sách. Vai trò của cơ quan lập pháp cũng thay đổi theo thời gian và sẽ tiếp tục thay đổi trong tương lai. Sự thay đổi này dẫn đến nguồn thông tin phục vụ cơ quan lập pháp trong hoạt động ngân sách. Cơ quan lập pháp có nguồn thông tin tin cậy, trung thực để có thể tham gia một cách tích cực và xây dựng một cách tích cực vào quá trình xây dựng ngân sách. Hàng năm có rất nhiều đề xuất chính sách do các nhà lập pháp đưa ra. Cơ quan lập pháp cũng thường có các đề xuất chính sách liên quan đến nội dung ngân sách. Tuy nhiên, do sẽ tốn nhiều thời gian để có thể dự toán mức độ ảnh hưởng tới ngân sách của tất cả các đề xuất chính sách, cơ quan lập pháp và đơn vị độc lập có thể thống nhất những nguyên tắc chung được thể hiện ở những nguyên tắc sau:

Thứ nhất, cần xác định phạm vi và nội dung luật hệ thống ngân sách thông qua các chức năng chính.

Cơ quan lập pháp trong quá trình xây dựng ngân sách phải được sự hỗ trợ của đơn vị độc lập thông qua các chức năng như dự báo kinh tế, dự toán sát, phân tích dự toán ngân sách do cơ quan hành pháp trình và bản đánh giá phân tích trung hạn.

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 256 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành