Thứ sáu, 15 Tháng 3 2019 16:56

CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Nói tới các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tiên phải kể tới các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh tống hợp.

Từ công thức chung để tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là:

Trong đó, Ht là hiệu quả kinh doanh trong thời kỳ t; Kt là kết quả kinh doanh (tùy thuộc vào đặc trưng của sản phẩm mà quá trình kinh doanh tạo ra, có thể được thể hiện thông qua đơn vị đo lường là tấn, tạ, kilôgam, lít, đơn vị sản phẩm hoặc các đơn vị giá trị là đồng, triệu đồng, ngoại tệ,...) trong thời kỳ t; Ctlà toàn bộ chi phí kinh doanh phải bỏ ra để đạt được Kt. Kt có thể được đo lường thông qua các ch tiêu sau: giá trị sản xuất của doanh nghiệp; giá trị gia tăng của doanh nghiệp; giá trị gia tăng thuần của doanh nghiệp; và lợi nhuận hay lãi kinh doanh của doanh nghiệp hoặc có thể đo lường thông qua ch tiêu doanh thu..Ct có thế là tổng chi phí kinh doanh hoặc tổng vốn kinh doanh hoặc tổng vốn tự có.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 38 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành