Thứ sáu, 15 Tháng 3 2019 17:00

VỀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC TỰ DO KINH DOANH

Trong số các quyền của công dân và quyền của con người theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì có 4 quyền tự do gồm 2 quyền tự do của công dân là tự do đi lại và cư trú ở trong nước, ra nước ngoài; tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình và có 2 quyền tự do của con người là tự do tín ngưỡng, tôn giáo và “tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm”[1].

Như vậy, quyền tự do kinh doanh của con người, bao gồm quyền tự do kinh doanh của cả doanh nghiệp, đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013. Trên cơ sở đó, Luật doanh nghiệp năm 2014 đã quy định, doanh nghiệp được quyền “tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm (khoản 1 Điều 7)”. Trước đó, Luật Doanh nghiệp năm 2005 cũng đã quy định “Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm”[2]. Bản chất đây cùng chính là một dạng quy định về quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

 


[1] Các điều 23, 24, 25 và 33 Hiến pháp năm 2013.

[2]Khoản 1 Điều 7 về “Ngành, nghề và điều kiện kinh doanh”, Luật doanh nghiệp năm 2005.

Đã xem 61 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành