Thứ hai, 18 Tháng 3 2019 17:22

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thời gian qua, việc đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đang được tích cực thực hiện. Tuy đã có những thành công nhất định, nhưng quá trình đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước với mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước vẫn còn có những hạn chế nhất định. Căn cứ vào nền tảng lý thuyết năng lực cạnh tranh hiện đại, cộng với kinh nghiệm quốc tế về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở một số nước trên thế giới và đặc biệt là dựa trên thực trạng quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam có thể khuyến nghị một số giải pháp chính sách nhằm giúp đẩy nhanh quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (đặc biệt là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2015-2025). Những giải pháp chính sách khuyến nghị cho Việt Nam được phân chia thành bốn nhóm lớn như sau: Một là đổi mới tư duy và nhận thức về vai trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Hai là cải cách thể chế bảo đảm khuôn khổ pháp lý có hiệu quả cho doanh nghiệp nhà nước; Ba là nâng cao chất lượng quản trị nhà nước và quản lý nhà nước về doanh nghiệp nhà nước; cuối cùng là áp dụng đầy đủ khuôn khổ quản trị doanh nghiệp hiện đại cho doanh nghiệp nhà nước theo các thông lệ tốt và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế theo cơ chế thị trường.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 27 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành