Thứ hai, 25 Tháng 3 2019 03:48

LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Hiện nay, vẫn có nhiều quan niệm khác nhau về hiệu quả: Theo Đại từ điển tiếng Việt, hiệu quả là kết quả đích thực (Đại từ điển Tiếng Việt, NxbVăn hóa, Hà Nội, 1998). Như vậy, quan niệm này cho rằng, hiệu quả là tất cả các kết quả đã đạt được, hay giữa kết quả thực tế và hiệu quả là không có sự khác biệt. Một số nhà kinh tế học cho rằng hiệu quả nghĩa là không lãng phí (Samuelson P: Kinh tế học, Nxb. Quan hệ quôc tế Hà Nội, 1981), có thể nói đây là quan điểm có tính bao quát về cách tiếp cận thực chất hiệu quả nói chung, đó là việc sử dụng hp lý các khoản chi phí cần thiết để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Một số nhà kinh tế học khác lại cho rằng "hiệu quả sản xuất diễn ra khi xã hội không th tăng sản lượng một loại hàng hóa mà không cắt giảm sản lượng của một loại hàng hóa khác. Một nền kinh tế có hiệu quả nằm trên giới hạn khả năng sản xuất của nó" (P.Samuelson và W.Nordhaus: Giáo trình Kinh tế học, Nxb. Thông kê, Hà Nội, 2002). Thực chất quan điểm này đã đề cập tới khía cạnh phân bổ có hiệu quả các nguồn lực của nền sản xuất xã hội, và nền kinh tế được xem là có hiệu quả khi việc phân bổ các nguồn lực kinh tế sao cho đạt được việc sử dụng mọi nguồn lực trên đường giới hạn khả năng sản xuất. Xét trên phương diện lý thuyết thì đây là mức hiệu quả cao nhất mà mỗi nền kinh tế có thể đạt được trên giới hạn năng lực sản xuất, và rõ ràng là hiệu quả chỉ có thể đạt được trên đường giới hạn khả năng sản xuất. Tuy nhiên, để đạt được mức hiệu quả này sẽ cn rất nhiều điu kiện, trong đó đòi hỏi phải dự báo và quyết định đầu tư sản xuất bảo đảm quy mô phù hợp với nhu cầu thị trường nhưng vấn đề này không phải nền kinh tế nào cũng thực hiện được, và không phải thực hiện được trong bất kỳ thời gian nào.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 101 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành