Thứ năm, 28 Tháng 3 2019 04:34

CÁC HÌNH THỨC GỌI VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Cổ phần của công ty là số vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Trong cả 3 loại hình công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và hợp danh, chỉ duy nhất công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phần. Tất cả các công ty khác không được quyền bán, phát hành cổ phần.

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phần thể hiện một phần giá trị của vn điều lệ, còn cổ phiếu là bằng chứng ghi nhận giá trị cổ phần.

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định có hai loại cổ phần là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Riêng cổ phần ưu đãi có thể gồm các loại: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định[1], cổ phần ưu đãi khác có thể là sự kết hợp như cổ phần ưu đãi cổ tức vi cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi tăng vn, cổ phần ưu đãi cung ứng, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ,... Tuy nhiên, rất ít thấy xuất hiện cổ phần ưu đãi khác trên thực tế, vì ba loại cổ phần ưu đãi luật định đã bao quát hết các trường hợp cần thiết.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

 


[1] Điều 113 về “Các loại cổ phần”, Luật doanh nghiệp năm 2014.

Đã xem 10 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành