In trang này
Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 06:35

QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA TRUNG QUỐC

Nền giáo dục của Trung Quốc được thiết kế theo hướng phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ phát triển. Việc nghiên cứu và hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông luôn được Trung Quốc xem là một trong những yêu cầu quan trọng việc thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Từ cuối thập kỉ 70 của thế kỉ XX, Trung Quốc bắt đầu nhận ra sự chênh lệch và sự lạc hậu ghê gớm về khoa học kĩ thuật và về giáo dục của đất nước so với đà phát triển của thế giới. Nhận định về vai trò quan trọng của giáo dục, Đặng Tiểu Bình, người được coi là "Tổng công trình sư" của cải cách mở cửa ở Trung Quốc đã phát biểu: "Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta hoàn toàn có đủ năng lực thúc đẩy giáo dục tiến lên và nâng cao trình độ khoa học kĩ thuật của nước ta, đào tạo nhiều nhân tài hơn nữa. Một nước có hơn 1 tỉ dân, nếu đẩy giáo dục tiến lên thì không nước nào có thể sánh được với ưu thế to lớn về nguồn nhân tài của Trung Quốc". Hội nghị Trung ương 3 khoá XII (10/1984) của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng chỉ rõ: "Khoa học kĩ thuật và giáo dục có vai trò cực kì quan trọng đối với sự phát triển kinh tế quốc dân. Cùng với cải cách thể chế kinh tế, cải cách thể chế khoa học kĩ thuật và thể chế giáo dục ngày càng trở thành nhiệm vụ chiến lược cần giải quyết cấp bách".

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 46 lần