Thứ hai, 29 Tháng 4 2019 07:42

NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐOÀN THỂ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ VẤN ĐỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG DOANH NGHIỆP

Ngoài các quy định bắt buộc đối với cơ quan quản trị, điều hành, kiểm soát và kế toán trưởng, doanh nghiệp không bắt buộc phải có cơ cấu tổ chức khác. Doanh nghiệp có thể không thành lập hoặc thành lập bao nhiêu phòng ban, đơn vị trực thuộc cũng được. Đây chính là một ví dụ điển hình của việc, doanh nghiệp được quyn tự do làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm.

Tuy nhiên, trừ trường hợp doanh nghiệp không thuê lao động, còn khi đã thuê lao động thì doanh nghiệp phải “thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể lao động tại doanh nghiệp”[1].

Đối thoại tại nơi làm việc thực chất là hoạt động trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động về những vấn đề phát sinh trong quá trình lao động, nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động. Hoạt động đối thoại này nhằm bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở[2].

Thực hiện việc đối thoại trực tiếp, doanh nghiệp tổ chức đi thoại với tập thể người lao động tại doanh nghiệp nơi làm việc về các nội dung gồm tình hình sản xuất, kinh doanh, điểu kiện làm việc, thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc[3].

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.


[1] Điểm b khoản 2 Điều 6 về “Quyền và nghĩa vụ của ngưi sử dụng lao động”, Bộ luật lao động năm 2012 (sửa đổi, bổ sung theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015).

[2] Khoản 2 Điều 63 vể “Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc”, Bộ luật lao động năm 2012 (sửa đổi, bổ sung theo Bộ luật t tụng dân sự năm 2015).

[3] Điểu 64 về “Nội dung đối thoại tại nơi làm việc”, Bộ luật lao động năm 2012 (sửa đổi, bổ sung theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015).

Đã xem 9 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành