In trang này
Thứ hai, 27 Tháng 5 2019 03:46

BẢO VỆ CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN TRONG DOANH NGHIỆP

Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng như năm 2005 không có quy định nào liên quan đến cổ đông nhỏ hay cổ đông lớn, ngoại trừ một lần nhắc đến cụm từ “cổ đông lớn”, nhưng không giải thích[1]. Còn theo quy định của Luật chứng khoán và Luật các tổ chức tín dụng, thì cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phần, cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty[2]. Luật doanh nghiệp chỉ quy định quyền đối với nhóm cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (giống như Luật các tổ chức tín dụng năm 1997)[3].

Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng không quy định về cổ đông thiểu số và cổ đông đa số, nhưng có thể coi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần không đạt tỷ lệ biểu quyết cần thiết để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông là cổ đông thiểu số. Như vậy, cổ đông nhỏ và nhiều cổ đông lớn, thậm chí sở hữu tới 49% số cổ phần vẫn có thể thuộc vào nhóm cổ đông thiểu số, tuỳ thuộc vào việc quy định của Điều lệ về tỷ lệ biểu quyết tối thiểu là cao hay thấp.

Quy định tỷ lệ dự họp và biểu quyết tốỉ thiểu phải đạt 65% và 75% đối với Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp năm 2005 là một trong các cơ chế hữu hiệu để bảo vệ cổ đông thiểu số. Tuy nhiên, mặt trái của nó là gây ra nhiều trở ngại cho cơ chế vận hành của công ty và trái với nguyên tắc cơ bản về biểu quyết của các công ty khi chỉ cần biểu quyết quá bán.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

 


2 Khoản 2 Điều 151 về “Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị”, Luật doanh nghiệp năm 2014.

[2] Khoản 9 Điểu 6 về “Giải thích từ ngữ”, Luật chứng khoán năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2010); khoản 26 Điểu 4 về “Giải thích từ ngữ”, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Khoản 6 Điều 20 về “Giải thích từ ngữ”, Luật các tổ chức tín dụng năm 1997.

Đã xem 14 lần