In trang này
Thứ ba, 28 Tháng 5 2019 03:51

CÁC LOẠI VĂN BẢN, GIẤY TỜ DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI CÓ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Doanh nghiệp bắt buộc phải có một số loại văn bản theo quy định của pháp luật. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp phải có các văn bản như: Bộ hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); Điều lệ Công ty; Thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Bộ hồ sơ các cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; văn bản ủy quyền (của người đại diện theo pháp luật hoặc Chủ tịch công ty vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày, của Chủ tịch Hội đồng thành viên cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên, văn bản ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền của chủ sỏ hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức),...

Pháp luật chuyên ngành cũng quy định một số văn bản bắt buộc phải có trong công ty. Ví dụ, tổ chức tín dụng phải xây dựng quy chế tài chính trình Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên phê duyệt để làm căn cứ thực hiện[1]; hay Hội đồng quản trị công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua[2].

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

 


[1] Điều 28 về “Quy chế tài chính”, Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07-8-2017 của Chính phủ về “Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vến nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nưóc”.

[2] Khoản 4 Điều 15 về “Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị”, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06-6-2017 của Chính phủ “Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng”.

Đã xem 117 lần