In trang này
Thứ năm, 30 Tháng 5 2019 04:03

PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước do các cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan hải quan và các cơ quan khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

Các cơ quan có nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước cần phải phối hợp với cơ quan Nhà nước liên quan tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của Bộ tài chính, cơ quan quản lý cấp trên, Ủy ban nhân dân và sự giám sát của Hội đồng nhân dân về công tác thu ngân sách địa phương, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các luật có liên quan.

Nguồn thu ngân sách Nhà nước chủ yếu từ thuế, phí và lệ phí, các khoản khí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan Nhà nước thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ, các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước thực hiện nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, nguồn thu ngân sách Nhà nước còn được tính từ các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 89 lần