In trang này
Thứ sáu, 31 Tháng 5 2019 04:06

TẦM QUAN TRỌNG CỦA DỰ BÁO THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Dự toán ngân sách Nhà nước được lập trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bình đẳng giới, cùng với các nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Bên cạnh đó, dự toán ngân sách Nhà nước phải tổng hợp theo từng khoản thu, chi và theo cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ và viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách. Để thực hiện đúng dự toán ngân sách Nhà nước theo kế hoạch thu chi ngân sách hàng năm, 3 năm và 5 năm thì việc dự báo thu ngân sách đóng vai trò quan trọng. Cũng giống như dự báo và phân tích cầu tại khu vực tư nhân đóng vai trò hết sức quan trọng do doanh số là chỉ tiêu đảm bảo sức khoẻ tài chính của doanh nghiệp, nguồn thu đầy đủ và có thể tiên liệu từ thuế và ngoài thuế là cơ sở để đảm bảo sự ổn định và bền vững về tài chính cho chính phủ. Dự báo thu còn có tầm quan trọng hơn nữa trong lập ngân sách ở khu vực công trong trường hợp chính phủ chuyển từ điều hành ngân sách trên cơ sở tiền mặt sang ngân sách trung hạn do các chính sách tài khoá được thiết kế và triển khai ngày càng chú trọng đến những hạn mức trung hạn và việc dự toán cho các cam kết tài chính trung hạn (ví dụ, cam kết đổi với chính quyền địa phương trong bối cảnh phân cấp tài khoá và đối với các đối tác khu vực tư nhân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công) ngày càng trở nên quan trọng. Một lý do nữa khiến cho dự báo thu ngày càng phức tạp là do chính phủ đang chuyển sang hạch toán cả chi tiêu thuế và dự toán cho các khoản đó trong trung hạn.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 162 lần