Thứ hai, 02 Tháng 3 2020 03:49

BỐI CẢNH LỊCH SỬ XUẤT HIỆN VẤN ĐỀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG

Tình hình thế giới giữa những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX diễn ra nhiều biến động sâu sắc, phức tạp, tác động đến tất cả các quốc gia dân tộc. Do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào khủng hoảng toàn diện dẫn đến sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Phong trào cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. Trật tự thế giới hai cực (Xô - Mỹ) tan vỡ, cục diện chính trị thế giới thay đổi bất lợi cho phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới.

Cách mạng khoa học - công nghệ thế giới phát triển mạnh mẽ, chủ nghĩa tư bản do lợi dụng được những thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ, cùng với những biện pháp điều chỉnh về kinh tế - xã hội, đã tạo nên bước phát triển mới, song cũng có nhiều nan giải khó khắc phục. Các nước mới giành được độc lập dân tộc sau quá trình phi thực dân hóa bước vào thời kỳ phát triển mối rất khó khăn, vừa phải tìm kiếm mô hình phát triển, vừa phải đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc.

Thế giới đối diện với những vấn đề toàn cầu cấp bách đòi hỏi sự hợp tác, nỗ lực của tất cả các quốc gia, dân tộc mới có thể giải quyết được.

 

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 18 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành